Årsmøtet 29. mars 2024

Leder Gerda Totland åpna med å ønske velkommen, presiserte at Velforening står for trivsel, samarbeid og engasjement.
Godkjenning av innkalling.

Kommentar om at saksliste burde ligge med innkalling, styret svarer med at sakslista blir til ved sakene som kjem inn i siste liten, så det vil være vanskelig.
Innkalling godkjent.
Valg av møteleder. Tore Johansen valgt.

Valg av referent og to til å skrive under møteboka. Anette Wik Silden som referent, Merete Wik Silden og Kjell Inge Elde signerer møteboka. Sissel er vara.

Årsmøtesaker

Sak 1 Årsmelding for 2023: Gerda Totland informerte om aktivitetene gjennom året, oppsummering av dette var utlevert på årsmøtet for gjennomlesning for dei som ønskte det (Sjå årsmelding).
Korreksjon til punkt 4 – Gavemidler og Sponsorer. Vi har fått tildelt 25.000 kr som er tiltenkt til innkjøp av material.

Status beiteprosjekt: Anders Helle vil holde et møte etter årsmøtet angående beiteprosjektet. Kort fortalt så skal 2024-2025 være hektiske år mtp at dei vil ha folk her på fast basis, ordne gjerder og beiteområder, bråte etc.

Silda.com – kommentar fra Paul Sundes om at hvis vi skal fortsatt ha liv i denne, så må flere ta ansvar for denne sida. Det har vore mykje jobb med å få sida opp igjen, og skal vi klare denne jobben vidare så må vi få sida opp i skya (konto er allerede laget), men nokon må ta ansvar for å vedlikeholde denne.
Økonomien i Velforeninga tilseier at vi kan ha denne kontoen. Forslag om at ansvaret for å finne en ansvarlig person ligg hos styret i Velforeninga, og sida føl velforeninga sitt organisasjonsnr etc. Forslag vedtatt.

Sak 2 Regnskap for 2023, kontingent.
Revisor vart utnevnt i siste liten. Han kommenterte at det er en dobbelt-føring/ fakturerering til Nextshop AS, både direkte til Velforeninga og til Paul Sundnes. Dette må gripes fatt i for å få en kredinota til denne.
Paul Sundes informerer om at Global Connect solgte seg ut til Nextshope – dette har ført til dobbeltfaktureringen, Paul tar kontakt med Nexthope for å rette opp i dette og forventer at det skal løse seg direkte. Tore Johansen takker for observante revisor som har bemerket dette.
Regnskapet ble med dette godkjent.

Sak3 Valg av nytt styre:
Gerda Totland (leder, tar attval)

Tore Johansen (tar attval som nestleder)

Ann-Mari Silden (ikke på val)

Margunn Kvalheim Rae (ikke på val)

Leif Magne Wik (tok ikkje gjenval)

Varamedlemmer:

Jarl-Magne Silden (tar attvalg som vara)

Sindre Langlo (tok ikkje gjenval).

Nye medlemmer fremma og valt på møtet:

Kjell Inge Elde nytt styremedlem

Rune Nordpoll nytt varamedlem.

Revisorer: Revisor: Kjell Rune Gangsøy og Sindre Langlo

Sak 4. Eventuelt.

Laget jobber med «historie» forteller langs med turløypa, samarbeid med Anders Gunnar Hele

 • Forslag om å bruke dei 25.000 kr til ei dagstur-hytte i Gulevikja. Gerda Totland jobber med avtale med resten av grunn-eigerane til området. – Sindre Langlo kommenterer at en bør søke midler flere plasser for å få finansiert heile hytta. Jan Silden ber styret sjekke kostnad for ferdig hytte. Det lokale Turlaget kan være en god ressurs å kontakte, for å få informasjon. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede dette, årsmøtet stiller seg positive til forslaget.

  Sommerfest 2024 – forslag om å gjennomføre ny fest i 2024. En del arrangement er lette å gjennomføre, mens andre arrangement, som for eksempel Vikingfrokost, krev flere folk. Møtet var i stuss på korleis en skal få fatt i disse. Annonsering på FB har vært vanskelig tidligere – gitt lite respons. Fjorårets fest er å anse som en suksess.

  Forslag fra salen om at styret må finne småbarnsforeldre i komite for arrangement for barn.

  Styret anser dette som en informasjonssak og ingen vedtak fattes.

  Rutetider med nytt selskap
  Spørsmål fra salen—:er det mulig å få til et samarbeid for å få bedre korrespondanse med båten fra Bergen da en del folk faktisk kjem med den og gjerne vil komme seg rett fram. Ulike medlemmer har tatt kontakt med fylket, men uten å få svar.

Vi ønsker en permanent endring i rutetidene for dette. Kan velforeningen få et møte med Samferdsel v. Kristin Maurstad om dette?, Det vil for eksempel ikke være mulig å få opp ruta Bergen – Silda i et søk ;om at det ikke er korresponderende båt.
Kan vi få eigere av ny båt til også å ta kontakt med Fylkeskommunen for å legge press den veien også?.

Ruter på Bevegelige helligdager – når Øyglimt fikk bytte ut morgenrutene på vinteren mot ruter på Signal, så fikk vi rute bevegelige helligdager til gjengjeld.

Vi veit ikkje korleis dette blir framover? Kan styret ta kontakt med det nye rederiet for å ønske dei velkommen, og jobbe for at vi kan ha et godt samarbeid videre?.

Samrøystes vedtak om fullmakter til styret– uten ny årsmøtegodkjenning.

 • Styret har fullmakt til å kjøpe tilleggstjenester og material ved behov – uten å måtte gå via årsmøtet.– Vedlikehold av lys på kaia- styret har løyve til å investere det som trengs.
 • Fiber på Silda: styret i velforeninga ser ikkje at dette er ei sak for velforeninga, men ei sak for den enkelte husstand/ abonnent.
 • Kontingent: Kan en få ei litt mer heilhetlig/ oversiktlig måte å kreve inn kontingent. Anette oppretter liste som alle skal skrive seg inn i for fremtidig bruk

                      Merete Wik Silden(sign)

                     Protokollen gjennomlest og godkjent på møtet

                     Sissel Brunsvik(sign)             Kjell Inge Elde (sign)

********************************************************************

Nedanfor   finn du Referat, Årsmeding og Rekneskap for
                      tidlegare årsmøta i Silda Velforening

Alt som markert med blå farge, er kopling til eit dokument. Klikk på og du får nedlasting i PDF

Årsmøte 2024-ref    Rekneskap 2023  Årsmelding for 2023   

Årsmøte 2023-ref   Årsmelding for 2022   Rekneskap for 2022

Årsmøta for 2020 og 2021 vart ikkje avhaldne -grunna Pandemirestriksjonar

Årsmøte 2019-ref    Årsmelding for 2018  Rekneskap for 2018

Årsmøte 2018 -ref   Årsmelding for 2017  Rekneskap for 2017

Årsmøte 2017-ref       Årsmelding for 2016  Rekneskap for 2016

Årsmøte 2016-ref.       Årsmelding for 2015     Årsrekneskap 2015    Budsjett for -2016

Årsmøte 2015 – ref.      Årsmelding for 2014      Årrekneskap 2014         

Årsmøte 2014 – ref.      Årsmelding for 2013      Årsoppgjør 2013.        Budsjett for 2014

Årsmøte 2013- ref-      Årsmelding for 2012       Rekneskap for  2012

Årsmøte 2012 -ref         Årsmelding for 2011        Rekneskap for  2011

Årsmøte 2011 -ref          Årsmelding for 2010        Rekneskap for  2010

Årsmøte 2010 – ref         Årsmelding for 2009        Rekneskap for  2009

Årsmøte 2009 – ref         Årsmelding for 2008        Rekneskap for  2008

Årsmøte 2008 – ref         Årsmelding – 2007

Årsmøte 2007 – ref          Årsmelding – 2006