Referat Silda vassverk

 

 

********************************** 2016  ************************************
Referat fra generalforsamling på Silda Skule –Langfredag 25.03. 2016, kl. 12.30

24 møtte opp.
Referent. Merete Wik Silden

1. Informasjon om plan videre med Silda Vassverk og dialog med mattilsynet.

Interimstyret ved Helge Silden informerte om arbeidet som er gjort sidan Mattilsynet sitt krav om dagmulkt førte til «krisemøte» sommeren 2015. Det vart da satt opp et Interimstyre for videre dialog og plan for rensing av vatn da Silda Vassverk mangla reelt styre. Helge informerte om at Interimstyret har oppretta dialog med mattilsynet, foreløbig plan er formidla og at ny frist fra mattilsynet er satt til 30 april 2016.  Informasjon om plan videre med Silda Vassverk og dialog med mattilsynet fremkommer etter punkt 4,5,6,7 i saksliste under.

2. Valg av møteleder og referent:

Helge Silden ble valgt som møteleder. Merete Wik Silden ble valgt som referent.

3. Valg av nytt styre:

Benkeforslag at interimstyret fortsetter – dvs går over til Styre. Dette ble enstemmig vedtatt.
Helge Silden, Alfred Silden og  Merete Wik Silden fortsetter i to år, og Herman Silden ble valgt inn som vara.

5 Forslag til, samt vedtak av vedtekter:

Forslag utarbeidet av interimstyret ble enstemmig vedtatt uten endringer.

4. Forslag om å registrere Silda vassverk i Brønnøysundregister med SA som selskapsform:
Enstemmig vedtatt.

6. Forslag til investering i foreslått renseanlegg fra Norsk Vannbehandling AS:
Dette tilbudet er målt opp mot 4 andre aktører. I tillegg vil Fred Silden sjekke om han kan levere renseanlegg til konkurrerende pris. Enstemmig vedtatt å gå for tilbud fra Norsk Vannbehandling såfremt dette er det rimeligste. Mattilsynets spørsmål/krav til renseanlegget er alle skriftlig besvart av Norsk Vannbehandling AS.

Plan videre er å sette opp vannfilteret og pumpehus på felles utmark nedenfor vassverket. Dette er klargjort og i orden med nærmeste naboer,

7. Forslag til driftsansvarlig for vassverket:
Driftsansvarlig sin oppgave er å drifte anlegget etter dette har kommet opp.
Alfred Silden ble foreslått som driftsansvarlig.
Enstemmig vedtatt.

Forslag fra styret: I arbeid med å tilrettelegge arbeid – lage fundament til pumpehus mm.: Arbeid betales med kr 250,. per time. Alfred Silden og Herman Silden foreslås som arbeidsformenn til dette, og de tilkytter seg nødvendige ressurser.
Enstemmig vedtatt.

Nødvendig dugnadsarbeid forøvrig – eksempel med arbeid på hovedledning betales med kr. 250,- per time.
Enstemmig vedtatt..

8. Økonomi for 2016, samt fastsetting årsavgift.

Forslag iht innkalling vedtatt enstemmig.

Under pkt økonomi: Tillegg til budsjett: Diskusjon vedr sikring av overforbruk – eks ved ledningsbrudd. Innkjøp av forbruksmåler vil gi indikasjon ved varsling til driftsansvarlig.

Avslutning og innsamling av flere emailadresser.  Alle medlemer vert oppfordret til å sende e-postadr. til

Helge Silden   helge@seacon.no

*********************************************************

Kommentar påført i etterkant.:

Den 29.03.2016 – ble første spadetak tatt av Alfred, Herman og Frank

******************  2015 **************

22.juli. Tilstede: Alfred Silden, Helge Silden, Merete Wik Silden.

Etter informasjonsmøtet om vatn på Silda var det stor tilslutning i iblandt frammøtte å følge alt 3 som medfører rensing av eksisterende vannkilde.

I tema eksisterende vassverk evt stifte nytt vassverk: I møtet var det stilt spørsmål angående gjeldende rettigheter til eksisterende ledningsnett/ vannkilder og til penger på konto. I denne forbindelse har Interim-styret funnet det mest hensiktsmessig å fortsette vassverket med de vedtekter som ligger, eventuelt med tilpasninger fra årsmøtet/generalforsamlingen. Interim-styret vil kalle inn alle abonnenter i forkant årsmøte/generalforsamling. Innkallinga vil inneholde estimat for kostnader for tilkobling, en grovskisse for oppstart og vi vil be abonnenter å vurdere om de ønsker å fortsatt være tilknyttet eller om de ønsker å koble seg av Silda Vassverk.
Følgende undersøkeser vil også bli gjort av Interimstyret i god tid før generalforsamlingen/årsmøtet :

  • Undersøke med Mattilsynet hvilke forskrifter og krav som gjelder for mindre, private vassverk per dags dato.
  • Estimert kostnad og utarbeide budsjett for foreslått renseanlegg.
  • Basert på overslag vil vi foreslå engangsasvgift og ny årsavgift for abonnementet.
  • Foreslå plan for drift og vedlikehold av Vassverk i fremtiden, herunder godtgjørelse til driftsansvarlig og godtgjørelse for dugnadsarbeid på anlegget.

Reff: Merete WS