Silda Vassverk

Under denne fana vil de finne informasjon om framdrifta når det gjeld interimsstyret sitt arbeid for å etabelere godkjend vasslevering på Silda.
Interimsstyret: Helge Silden, Alfred Silden, Meret Wik Silden;  vara: Herman Silden
**************2016************
Styre for etablerigsåret:
Helge Silden, Alfred Silden, Meret Wik Silden;  vara: Herman Silden.
PDF-dok for utskrift: Referat frå Årsmøtet 2016

**************2017************
PDF-dok for utskrift: Referat generalforsamling 2017
Medlemar i Silda Vassverk 2017

Til alle medlemmer av Silda Vassverk.

Referat fra Generalforsamling, Silda Skule Langfredag -14 april 2017.

Oppmøte: representanter for 16 abonnenter. ( Helge Silden, Alfred Silden, Merete Wik Silden, Herman Silden, Svein Wik, Reidar Wik, Egil Rygg, Jon Arne, Freddy og … Silden, Frank Silden, Paul Sundnes, Hans Fure, Kåre Silden, Henning Silden, Helge Myre, Tore Johansen)

Velkommen – Merete

Sak1:Informasjon om status og plan videre med Silda Vassverk – Helge:
Drift:
Etter mye arbeid nærmer en seg nå normal drift. Testperiode med 3 prøver per mnd til
mattilsynet varer ut mai, og prøvene ser flotte ut.

Mattilsynet : Ny drikkevannsforskrift er komt per 0101.2017. Så langt har vi avdekket at med vårt anlegg vil vi innfri de nye kravene. En viss usikkerhet er det likevel da vi ikke har full oversikt over kravene enda.
Vi har nå 2 separate anlegg slik at vi kan kjøre et anlegg om det ene svikter.

Økonomi: Investeringskostnader ble høyere enn antatt pga av endrede forutsetninger fra mattilsynet, og tekniske utfordringer ifm røropplegg som ble mye mer omfattende enn først planlagt. Budsjettet har holdt utenom rørleggerkostnader, ekstra UV lampe og oppstartskostnader på anlegg fra leverandør. Kostnadene økte med kr 150.000. Vi har måttet låne kr 100.000 med bakgrunn i dette.

Plan videre: Investering: alarmsender til mobil ca kr 5000,- pluss montering ca kr5000 , 4 tomsrør ifm tilkobling av 4 toms rør fra øverste basseng ca kr 10.000,-
Totalt kr 20.000 i investeringskostnader inneværende periode.

Sak2: Valg av møteleder, referent, og valgnemnd: (Styret er valgt for 2 år)
Styret foreslår: Møteleder: Helge, Referent: Merete, Valgnemd: Sittende styre.
Enstemmig vedtatt. Generalforsamling oppfordrer til å ha flest mulig av sittende styre med videre etter endt periode.

Sak 3: Definering av abonnent iht vedtekter. Gjelder naust, buder, kaier:
Abonnent i Silda Vassverk har rett til å koble til 1 stk naust, uthus, flytebrygge e.l  uten boenhet i tillegg til hovedhus uten tilknyttingsavgift, men skal betale halv årlig avgift for dette.
Ikke
 abonnenter skal betale halv tilknytningsavgift og halv årlig avgift  for Naust, flytebrygger o.l uten boenhet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4. Økonomi: Regnskap 2016:

INNTEKTER      
Medlemsinntekter     450.157
Overføring «gamle vassverk»     80.000
Lån     100.000
      630.157
UTGIFTER:      
Roald Pettersen     -345.638
Tennebø Rør     -209.294
Sætren     -2.215
Bygg og byggevarer     -23.825
Lønn     -25.500
Verlo     -1.516
Brønnøysund     -5.570
Diverse     -2.609
      -613.952

Vi har måttet låne kr. 100.000 for å dekke inn våre utgifter. -Rentefritt lån fra Helge Silden – alternativet hadde blitt ekstraordinær innbetaling. Se status pkt 1 status vedrørende budsjettsprekk. Underskudd foreslås å dekkes inn med økt tilknyttingsavgift med kr 3000,- .

Budsjett Drift Silda Vassverk 2017 : Årets abonnentsavgift foreslås til kr 2000,-
        Salttabletter                                      15 000 kr
        Godtgjørelse driftsansvarlig          12  000 kr
        Strømutgifter                                       1 000 kr
        Uv lampe (2 år 5000 kr)                      2 500 kr
        Filtermasse(10 år 75000kr)                7 500 kr
        Rør, ledninger (frost, sprekk ol)     10 000 kr
        Euro fins vannprøve (2 stk)              6000 kr
        Diverse                                              10 000 kr
        Godtgjørelse styre                            9 000 kr
————————————————————————

Totalt                                              73 000 kr
—————————————————————————

Årlig avgift 2000×41 =                              82 000 kr
Årlig Buffer                                                   
9 000 kr
————————————————————————-

Enstemmig vedtatt.

  • Tilknytingsavgift blir da kr 13.000,- og etterregning på kr 3000 sendes til eksisterende abonnenter.
  • Ny abonnementsavgift for det nye året er vedtatt til kr 2000,-. (Ref Driftsbudsjett 2017)

5. Evt og innkomne saker.
Oppfordring fra generalforsamlingen:
Få oversikt over røranlegget og få dette tegnet inn i kart snarest og senest innen neste års generalforsamling. Hans og Alfred tegner opp dette.

Minne abonnenter om ansvar for egne røranlegg, pga risiko for tømming av basseng. Husk å ta av hovedbryter for stenging vann når huset er tom.

Det var også en diskusjon ang stengning av rørledninger som går til ikke abonnenter (plombering) Styret minner om at ansvar baseres på tillit og en vil unngå overvåking og kontroll så fremt tilliten ikke blir misbrukt.

Avslutningsvis fikk styret applaus for mange timers innsats i arbeidet for å få reint vatn til abonnenter.

Merethe Wik Silden
referent