Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet den 19/4-2003

§1. FORMÅLSPARAGRAF
Silda Velforening skal:
a) Være en interesseorganisasjon for fastboende og ferierende på øya og fremme deres sak overfor kommune og offentlige instanser
b) Støtte tilstelninger og tiltak som fremmer trivsel og kvalitet på øya.
c) Bidra til at fellesareal på øya blir tatt vare på til beste for fellesskapet.
d) Samle inn, oppbevare og presentere historisk og kulturelt materiale knyttet til øya
e) Å formidle nyheter og annen informasjon av allmenn interesse

§2. MEDLEMMER
Medlemsskap i foreninga kan tegnes av alle som ønsker det, også familier*. Man er medlem når årskontingenten er betalt innen den fristen som er satt. Medlemsskapet er gyldig inntil man ev. melder seg ut av foreninga, eller lar være å betale kontingenten. Foreningen har som mål at minst en representant fra hver husstand på Silda skal være medlem i foreninga. Utover dette er alle som er glad i Silda velkommen til å bli medlemmer.

Definisjon av husstand:
En husstand er en bo-enhet, som leilighet, hytte eller hus. Et hus med for eksempel 2 leiligheter regnes som 2 husstander. Det er ingen forskjell på hus og hytter.

* Dersom man tegner et familiemedlemskap, er familien samlet sett regnet som ett medlem med en stemme på årsmøtet.

Styret kan inntil påfølgende årsmøte, avvise personer som ønsker å bli medlemmer, dersom man mener personen eller gruppen av personer vil motarbeide foreningens formålsparagraf. Styret plikter da å framlegge forholdet for første ordinære årsmøte som fatter endelig vedtak.

§3. MEDLEMSKONTINGENT
Kontingenten fastsettes av årsmøtet for kommende år.

§4. RETTIGHETER OG PLIKTER
Medlemsskapet gir rett til å delta i foreningens besluttende organer.

§5. BESLUTTENDE ORGANER
Velforeningas besluttende organer er:
1. Årsmøtet
2. Styret

§6. ÅRSMØTET
Ordinært årsmøte
skal holdes hvert år innen den 1.7.

Ekstraordinært årsmøte holdes dersom:
– styret finner det nødvendig.
– en av revisorene eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

Innkalling av årsmøte skjer skriftlig med et varsel på minst 14 dager. Av hensyn til medlemmer som bor langt borte fra Silda, skal innkalling eller tidspunkt for årsmøte fortrinnsvis sendes ut så lang tid i forveien som mulig. Medlemmene kan møte med fullmakt, men disse skal kontrolleres/protokollføres og godkjennes av det sittende styret før man går til dagsorden.

Det ordinære årsmøtet skal:
1. Behandle styrets årsmelding.
2. Behandle regnskapet.
3. Fastsette medlemskontingent og ev. Budsjett.
4. Foreta valg av:
a) Styre bestående av minst 3 representanter og 1 vara-representant.
Varamedlemmer skal ha innkalling og har møte og talerett på alle styremøter.
Styrets representanter velges for 2 år. Varamedlemmer velges hvert år.

For å sikre kontinuitet i styret skal minst 1/3 av styret være på valg på hvert årsmøte. Om nødvendig trekkes lodd for å sikre at dette oppnås.
Styret konstituerer seg selv.

b) Revisjonskomité bestående av 2 representanter.
En av representantene velges som leder. . Funksjonstid 1 år
c) Valgkomite bestående av 2 representanter.
En av valgkomiteens representanter velges som leder. Funksjonstid 1 år.

5. Behandle ev. innkomne saker.

§7. STYRET
Det skal føres protokoll fra styremøtene. Kopi av protokollene og årsregnskapet m/bilag oversendes samlet til lederen i revisjonskomitéen før det ordinære årsmøtet.

§8. REGNSKAP OG ØKONOMI
Styret sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap. Regnskapet følger kalenderåret og avsluttes pr. 31.desember. De valgte revisorene skal gå gjennom regnskapet og avgi erklæring til årsmøtet, skriftlig eller muntlig om de har merknader, eller regnskapet ser greitt ut.

§9. VEDTEKTENE
Disse vedtektene kan endres av årsmøtet med simpelt flertall forutsatt at saken er nevnt i innkallingen. I motsatt fall kreves at over 50% av foreningens medlemmer stemmer for endringen.